Den vriene byggeboomen

Politikerne samlokaliserer brukere over en lav sko. Demente, utviklingshemmede, ruspasienter og personer med psykiatriske diagnoser får sine egne annerledesland i utkanten av kommunene våre.
14.09.2011
10:34
16.12.2013 16:59

I 1989, før Ansvarsreformen, hadde den gjennomsnittlige institusjonen i HVPU (Helsevern for psykisk utviklingshemmede) 23 beboere.

Etter reformen sendte Husbanken ut et rundskriv (HB-1255, 1.7.1993) med hovedkrav til de nye boligene for utviklingshemmede: Både bofellesskap og bokollektiv skal fortrinnsvis huse toppen fire beboere.

I strid med kravene

Det heter videre at det på et begrenset tomteareal kan bo inntil seks personer. Boligene skal lokaliseres i et vanlig bomiljø.

Konsentrasjon av boliger for mennesker med spesielle hjelpebehov, såkalt kategoribebyggelse, skal unngås. I planleggingen må en dessuten unngå at bygningen får et kategoripreget utseende av typen «liten institusjon», fortsetter rundskrivet.

Husbanken forklarer også at tidligere HVPU-institusjoner ikke har en boligstandard som er i samsvar med reformen, og at videre bruk av disse lett fører til at flere samles enn det anbefalte tallet på 3-4 beboerne.

Senere ble det gitt dispensasjon for å plassere åtte brukere sammen.

Like store som institusjonene

Etter 2000 bygger kommunene igjen boliger som i størrelse kan måle seg med HVPU-institusjonene – hjem for hundrevis av utviklingshemmede i tiårene som kommer.

Her er noen av dem:

Haugentunet boliger åpnet i bydel Alna (Grorud) i Oslo i 2009. Byggeprosjektet er en utbygging av en tidligere HVPU-institusjon som lå her før 1990. Boligkomplekset huser i dag 42 beboere: funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og personer med psykiatriske diagnoser. I tillegg kommer seks avlastningsplasser.

Husbankstøtte: 2,5 millioner kroner under Opptrappingsplan for psykisk helse.

Sørvald bo- og behandlingssenter åpnet i november 2010 i Sørum kommune. Bygningene har 54 plasser hvorav 30 sykehjemsplasser, 10 plasser for psykisk syke, åtte for funksjonshemmede og seks avlastningsplasser for barn.

Husbankstøtte: 39 millioner kroner under Omsorgsplan 2015.

Vatnekrossen boliger i Sandnes kommune sto ferdig i 2009 og huser 12 utviklingshemmede og 12 rus- og psykiatripasienter. En institusjon, hevder Norsk Forbund for Utvikingshemmede (NFU), som i 2010 saksøkte kommunen for brudd på Ansvarsreformen. Etter forliket som ble inngått, forpliktet kommunen seg til å utrede om det var rett å samle såpass forskjellige brukere. Kommunen har ennå ikke utlyst anbudskonkurranse for evalueringen, og NFU anser dermed forliket som brutt.

Husbankstøtte: 7,5 millioner kroner.

Bondihagen omsorgsleiligheter åpnet i 2007 i Asker kommune. Bygningen er hjem for 21 utviklingshemmede.

Husbankstøtte: 4,4 millioner kroner under Handlingsplan for eldre og boligtilskudd til utleieboliger.

Husabøryggen boliger bygges høsten 2011 i Stavanger og blir hjem for 16 psykisk utviklingshemmede og åtte rus- og psykiatripasienter.

Husbankstøtte:15,5 millioner kroner

Vestlandsheimen i bydel Åsane i Bergen var en av de største sentralinstitusjonene under HVPU-systemet. Den var i drift fra 1964 til 1996 og hadde på det meste 400 utviklingshemmede beboere. Bergen kommune og Helse Vest har tatt i bruk bygningene, hvor det offentlige nå samlokaliserer rundt 50 utviklingshemmede, bostedsløse med rusproblemer og psykiatripasienter.

14.09.2011
10:34
16.12.2013 16:59