Colourbox.no/LO Media

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner:

Vold i nære relasjoner

Vold mot kvinner er et globalt samfunnsproblem. Det er aldri en privatsak.
25.11.2016
07:00
25.11.2016 09:15

Hvert år siden 1999 har FN markert Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner 25.november. Dagen skal rette fokus mot vold mot kvinner som et globalt samfunnsproblem – dette er aldri en privatsak.

Et samarbeid mellom en rekke fagforeninger, LO, Trondheim kommune, Kirkens bymisjon og kvinneorganisasjoner arrangerer en markering av dagen med seminar på Rådhuset i Trondheim. Formålet med markeringen er å synliggjøre vold mot kvinner, få økt kunnskap om vold i nære relasjoner og påvirke beslutningstakerne. Vold i nære relasjoner er et problem som ikke kjenner nasjonale grenser. Ingen land eller samfunn er uberørt. Det er alvorlig kriminalitet, et angrep på grunnleggende menneskerettigheter, og et folkehelseproblem.

Vold har mange uttrykk og omfatter fysiske, psykiske, seksuelle og materielle overgrep mot en person som voldsutøveren har en nær relasjon til. Det kan handle om overgrep mot ektefelle, samboer, kjæreste, barn, barnebarn eller andre nære slektningers overgrep mot eldre, det kan handle om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I ytterste konsekvens tar denne volden liv.

Det er i hovedsak kvinner som utsettes for gjentagende og kontrollerende partnervold. Enhver voldsutøvelse er en krenkelse av den som rammes, men forholdet mellom den utsatte og gjerningspersonen er av stor betydning for hvordan volden oppleves. Smerten over å bli utsatt for et overgrep fra en nærstående person kommer i tillegg til selve volden. Det rokker ved individets fundamentale trygghet – en trygghet som burde skapes og vedlikeholdes i hjemmet av personer som står oss nær. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger, uavhengig av hvem som utøver volden og hvor den finner sted. Det er fremdeles mange som ikke oppsøker politi eller hjelpeapparat og politi og hjelpeapparat klarer ikke alltid fange opp de som trenger hjelp.

Les, lik og del bloggen.no på Facebook!

Vi kan ikke lenger akseptere at overgrep forsetter i generasjon etter generasjon.

FNs kvinnekomité kritiserte i 2012 Norges arbeid mot voldtekt. Komitéen mente at forebyggende arbeid mot denne type kriminalitet mangler, og uttrykte stor bekymring over det høye antallet henleggelser og frifinnelser og de milde straffene som gjerningsmennene i volds- og voldtektssaker får i Norge.

Det er viktig å sette inn forebyggende tiltak, blant annet gjennom grunnskolens læreplaner, for å forhindre at volden oppstår, og at de ansatte i skole, helse- og sosialsektoren har den nødvendige kompetanse på dette området. Vi må bruke både kriminalpolitiske, likestillingspolitiske, sosialpolitiske og helsepolitiske virkemidler dersom vi skal lykkes i å bekjempe denne volden slik at vi når målsettingen om at alle skal kunne leve sine liv frie for vold.

25.11.2016
07:00
25.11.2016 09:15