Selv om FO-pensjonistene i ren kontingent betaler 500 kroner i året, betegnes de i rapporten som ikke-betalende medlemmer, skriver Jan Christensen i dette debattinnlegget.

Selv om FO-pensjonistene i ren kontingent betaler 500 kroner i året, betegnes de i rapporten som ikke-betalende medlemmer, skriver Jan Christensen i dette debattinnlegget.

Tor Richardsen / SCANPIX

Pensjonistene – en diskriminert medlemsgruppe i FO

Hva skal pensjonistene med FO, og hva skal FO med pensjonistene?
27.08.2020
16:04
27.08.2020 16:04

I en konsulentrapport fra firma Varde Hartmark som dannet grunnlag for FO sin organisasjonsdebatt, rubriseres FOs medlemmer sånn (medlemstall fra 2015/16):

Sosionomer (7447), barnevernspedagoger (5790), vernepleiere (7494), velferdsarbeidere (128), andre yrker (238), studenter (2752), andre ikke-betalende medlemmer (3335).

Pensjonister og andre ikke-yrkesaktive tilhører gruppen «andre ikke-betalende», som da utgjorde drøye 12 prosent av medlemsmassen.

Altså: Selv om FO-pensjonistene i ren kontingent betaler 500 kroner i året, betegnes de i rapporten som ikke-betalende FO-medlemmer.

Da Buskerud-delegat Gry Juvelid på FOs landsmøte 2019 fremmet forslag om at pensjonistenes status i FO skulle utredes, ble forslaget først avvist av redaksjonskomiteen og seinere av et enstemmig landsmøte. Begrunnelsen fra blant andre forbundsledelsens Kathrine Haugland Martinsen og Hordalands Grethe Kvist var at FO har en seniorpolitisk plattform som også ivaretar pensjonister.

Plattformen slår blant annet fast at den ikke omfatter pensjonister, men at det er utarbeidet interne retningslinjer der pensjonister «skal tilbys både faglige og sosiale tiltak».

I FOs prinsipprogram heter det: «Hele befolkningen skal ha mulighet til å delta i samfunnsutviklingen. FO forsvarer individuelle friheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Full likestilling mellom kjønnene og likebehandling av mennesker uavhengig av sosial og økonomisk status, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, livssyn, etnisk bakgrunn eller kultur er viktige mål for forbundet».

På jusstorget.no leser vi generelt om foreninger: «Som medlem av foreningen har man rett til å ta del i foreningens indre liv, som rett til å være til stede, uttale seg og stemme på generalforsamlingen. Man har også rett til å la seg velge til foreningens styrende organer».

I FO har pensjonister, stønadsmottakere og andre ikke-yrkesaktive medlemmer ingen lovfestet representasjon. Pensjonister kan verken være med i klubber eller danne egne klubber.

Pensjonister har ingen vedtektsfestet plass i lokale eller sentrale organer, for eksempel i fylkesavdelingens representantskap eller styre. Pensjonister kan møte med tale- og forslagsrett på fylkesavdelingens årsmøte, som avholdes annethvert år, men har ingen stemmerett.

Årsmøtet i FO Viken i mars avviste forslag om at fylkesavdelingen skulle arbeide for å styrke pensjonistenes rolle i FO og for at de kunne danne egne lokale foreninger.

Styret i FO Viken har gitt seniorgruppa i FO Buskerud, som før omorganiseringen hadde status som klubb, beskjed om at de ikke vil motta økonomisk støtte verken til årsmøte eller oppstartsmøte.

Hva skal pensjonistene med FO, og hva skal FO med pensjonistene?

27.08.2020
16:04
27.08.2020 16:04