"Det er fremdeles populært å stille krav til innvandrerne om at de skal engasjere seg, men mange møter på en høyere terskel for å bli tillitsvalgt", skriver Raheel Syed i dette innlegget.

"Det er fremdeles populært å stille krav til innvandrerne om at de skal engasjere seg, men mange møter på en høyere terskel for å bli tillitsvalgt", skriver Raheel Syed i dette innlegget.

Foto: Håvard Sæbø

Ja til en mer inkluderende fagbevegelse!

DEBATT: Fagbevegelsen gjenspeiler ikke dagens multikulturelle arbeidsliv. Vi må bli bedre til å rekruttere.
22.03.2019
14:27
10.04.2019 20:37

Innvandring kan være både berikende og utfordrende. Når innvandring forventes å være positivt, åpner man for å la seg inspirere av andres måter å tenke og handle på. En forventning om at innvandring er negativt kan derimot føre til at man tar avstand fra mangfoldet og skaper skiller mellom grupper i samfunnet.

Mennesker som tenker likt, utfordres sjelden til å utvikle seg. Når vi møter mennesker med ulike perspektiver, erfaringer og måter å handle på, utfordres vi til å være kreative, til å ta bevisste valg og til å utvikle oss for alltid å bli bedre. Vi lever i en stadig mer interkulturell og internasjonal verden. Det stilles stadig større krav til at markedet, næringene, politikk og kultur skal være konkurransedyktige og aktuelle utover våre egne landegrenser med tanke på et mer multikulturelt samfunn.

Tall fra SSB viser at det er cirka 917.000 innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn i Norge. Blant disse er det omtrent 290.000 personer mellom 19 og 24 år som tar høyere utdanning. Da er det oppsiktsvekkende at fagbevegelsen fortsatt representerer et blendahvitt samfunn, i stedet for å gjenspeile dagens multikulturelle arbeidsliv. Som FAFO skriver i sin rapport om innvandrere i fagbevegelsen, må fagbevegelsen bli flinkere til å inkludere og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn gjennom skolering og aktiv rekruttering til tillitsverv.

Det å besitte tverrkulturell kompetanse er helt nødvendig i våre profesjoner, der vi stadig møter flere brukere med ulik hudfarge, etnisitet, språkevne og trosretning. Det er særlig nødvendig at fagbevegelsen representerer folk med annen bakgrunn enn norsk slik at viktige saker som omhandler disse kommer fram på øverste nivå.

I mediene og på konferanser blir det stadig sagt at Norge er et flerkulturelt samfunn, men etter min mening er det fremdeles langt igjen før vi har utviklet et flerkulturelt samfunn basert på verdiene likeverd, likestilling og gjensidig respekt. Det er fremdeles populært å stille krav til innvandrerne om at de skal engasjere seg, men mange møter på en høyere terskel for å bli tillitsvalgt. Jeg synes vi bør kartlegge hvorfor barrieren er så høy, og bli flinkere til å rekruttere andre mennesker for å ruste fagbevegelsen bedre for et multikulturelt samfunn både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Når vi klarer å gjøre fellesskapet bevisst på at flerkulturell forståelse og kompetanse er nøkkelen til framtiden, heller enn utfordrende, det er først da vi har seiret. Vi må la mangfoldet blomstre, slik at vi kan høste godene av en inkluderende, engasjert og aktiv fagbevegelse som pusher grenser, utvikler seg og utvikler seg for en god framtid.

Jeg mener at FO sammen med LO bør:

• Aktivt rekruttere personer med tverrkulturell bakgrunn

• Aktivt informere om verdiskapningen og nytten av interkulturell kompetanse og bakgrunn

• I større grad fokusere på å gjenspeile det flerkulturelle Norge

22.03.2019
14:27
10.04.2019 20:37