Barnevernsinstitusjoner er et midlertidig hjem, og i et hjem skal både barn og voksne være trygge, skriver Ingrid Pelin Berg og Haakon Cederkvist i Bufetat.

Barnevernsinstitusjoner er et midlertidig hjem, og i et hjem skal både barn og voksne være trygge, skriver Ingrid Pelin Berg og Haakon Cederkvist i Bufetat.

Privat montasje

Ingen skal bli slått på jobb

DEBATT: FO-leder Mimmi Kvisvik i FO sier at arbeidsgivere må gjøre det de kan for å sikre trygge arbeidsplasser for ansatte i velferdstjenestene. Som arbeidsgiver for ansatte på barnevernsinstitusjoner er vi vårt ansvar bevisst, og kan vise til god utvikling gjennom målrettet arbeid med trygghet og sikkerhet de siste årene.
18.12.2019
12:11
18.12.2019 12:11

FO-leder Mimmi Kvisvik skriver i Dagbladet at FO forventer dedikerte arbeidsgivere som gjør det de kan for å sikre gode og trygge arbeidsplasser for ansatte i velferdstjenestene. Dette er vår kommentar til innlegget Hvem skal bli slått på jobben i dag?

Som arbeidsgiver for ansatte på barnevernsinstitusjoner er vi vårt ansvar bevisst, og kan vise til god utvikling gjennom målrettet arbeid med trygghet og sikkerhet de siste årene.

Utrygghet er den største trusselen mot å lykkes med å hjelpe barn og unge som bor i barnevernsinstitusjoner. Samtidig vet vi at mange medarbeidere opplever vold og trusler i sitt virke som ansatte i barnevernsinstitusjoner. Å skape trygghet for barn og voksne er derfor allerede et viktig satsingsområde i barnevernet.

Våre institusjoner skal oppleves trygge og sikre for både ungdommer og ansatte. Barnets rettigheter og behov skal ivaretas når de bor på institusjon, samtidig som ansatte skal ha et trygt, sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Enkelte barn som bor på institusjon har sammensatte utfordringer knyttet til for eksempel følelsesregulering og traumer. Det kommer til uttrykk på ulike måter, og kan også medføre at det oppstår situasjoner som utgjør fare for liv og helse, enten for barna selv eller for de ansatte.

De siste årene har Bufetat utviklet faglige anbefalinger og et opplæringsprogram i trygghet og sikkerhet for alle ansatte i statlige barnevernsinstitusjoner. Opplæringen er tuftet på et solid kunnskapsgrunnlag der brukerkunnskap, forskning og praksisfelt har bidratt inn. Gjennom opplæringen lærer medarbeiderne om forebygging og om alternativer til bruk av tvang i møtet med ungdom som uttrykker sine vansker med utagerende eller selvskadende atferd. Da blir temaer som stressmestring, forståelse av aggresjon og forståelse for traumer hos barn og unge vesentlig.

Som arbeidsgivere har vi et ansvar for at våre medarbeidere på institusjon vet hva de skal gjøre når det oppstår situasjoner som kan skade beboere eller ansatte. Derfor trener vi på å avverge og å beskytte beboere og oss selv. Våre medarbeidere læres også opp til å håndtere voldelige eller truende situasjoner der andre muligheter er prøvd eller åpenbart ikke fører fram. Vi har nå gjennomført opplæring av 2500 medarbeidere i Bufetat, og har iverksatt systematisk trening for å vedlikeholde kunnskap og ferdigheter. Dette er målrettet arbeid for å sette personalet i stand til å ivareta egen og barnas sikkerhet på en god måte, hvor målet er å forebygge vold og trusler gjennom å gjøre personalet trygge.

Vi har satt i gang et forskningsarbeid knyttet til effekten av opplæringen og er også i gang med å samle erfaringer fra barn og unge om tvangsbruk på institusjoner. Vi kan allerede se positive resultater av dette arbeidet. Antall tilfeller av dokumentert tvangsbruk er kraftig redusert, og medarbeidere som har gjennomført opplæringen formidler at de opplever at de er tryggere når de er på jobb. Medarbeiderne som har gjennomgått opplæringen opplever å mestre situasjoner bedre og større trygghet i at tvang utøves riktig når det er nødvendig.

Nå tilbyr vi også private institusjoner og Oslo kommune denne opplæringen. Slik kan felles målrettet innsats for å styrke institusjonsansattes kompetanse og ferdigheter bidra til at truende og farefylte situasjoner forebygges og håndteres på en god måte.

Vi får entydige tilbakemeldinger fra våre medarbeidere: denne tilnærmingen til trygghet og sikkerhet på institusjon skaper ro, nærhet og omsorg – også når ungdom har sterke uttrykk for sine vansker.

Barnevernsinstitusjoner er et midlertidig hjem, og i et hjem skal både barn og voksne være trygge.

18.12.2019
12:11
18.12.2019 12:11