– Utydelig som profesjonsforbund

FO står i fare for å spille fallitt som profesjonsforbund, mener profilerte barnevernpedagoger. De er skuffet over ledelsens utkast til utdanningspolitisk plattform.
31.08.2010
08:37
16.12.2013 13:57

solfrid.rod@lomedia.no

Denne uka skal FOs landsstyre innstille på utdanningspolitisk plattform til kongressen.

Seksjonsrådet for barnevernpedagoger mener at plattformen må ha profesjonsspesifikke deler og åpne for å diskutere utdanningene lengde og kvalifikasjonsnivå. Disse punktene er ikke med i det utkastet som nå foreligger.

Innsnevring

– Dette beveger ikke FOs politikk. Slik plattformen ligger nå, ser det ut som om FO ikke har erkjent nye kompetansebehov, eller jobbet med utdanningspolitikk de siste to kongressperiodene sier 2. nestleder Kjetil A. Ostling.

Han mener at kongressen må inviteres til å ta stilling til bredden i landsstyrets arbeid og vedtak i utdanningspolitiske spørsmål i perioden.

Å bare ta opp den delen av utdanningspolitikken som er felles for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere, er en innsnevring, mener Ostling.

– Dette er et politikkområde som betinger helhetstenkning. Helheten er å finne i kombinasjonen av tiltak på både felles og særskilte områder i de enkelte utdanningene.

Tar ikke landsstyret på alvor

Da saken ble diskutert i arbeidsutvalget, stilte Ostling med tilleggsforslag om at «FO skal jobbe for at utdanningenes faglige innhold, kvalifikasjonsnivå og lengde sikrer at studentenes kunnskap og kompetanse fyller profesjonenes samfunnsmandat…».

Sekundært at FO gjør tilsvarende «i de utdanningene som har behov for det». Begge forslagene ble nedstemt, men er ettersendt som sakspapirer til landsstyret.

Flertallets forslag til plattform tar ikke på alvor den jobben landsstyret har lagt ned i det utdanningspolitiske arbeidet, konkluderer Ostling.

– Utdanningenes lengde har vært en sentral debatt i landsstyret denne kongressperioden. Debatten ble ikke ferdig, og det er helt avgjørende at den videreføres i neste periode. Ellers risikerer forbundet å bli stående på sidelinjen i en pågående debatt der både arbeidsgiversiden, departementer, mediene og fagmiljøene deltar. Det vil være en defensiv posisjon et profesjonsforbund ikke kan sette seg i.

Motarbeidet

Barnevernpedagogene skriver i sin beretning til kongressen at de mener seg systematisk motarbeidet av forbundsledelsen i denne perioden, og at profesjonene for tiden ikke er likestilte i forbundet.

Viktige muligheter for å påvirke profesjonsutdanningen har gått tapt som følge av dette, skriver seksjonsrådet.

Betyr dette at FO har utspilt sin rolle som profesjonsforbund for barnevernpedagoger?

FO har i hvert fall vært utydelig som profesjonsforbund for barnevernpedagogene, i en situasjon der både regjeringen og media har satt søkelyset på barnevernpedagogenes kompetansebehov. Slik kan det ikke fortsette, og derfor er det så viktig at plattformen blir helhetlig.

Hva mener du er årsaken til at det profesjonsspesifikke blir underkommunisert?

– For meg er det uforståelig, og jeg vil ikke spekulere i bakenforliggende årsaker. Det som er uttalt er at FO vil stå sterkere med en felles politikk. For profesjonene og for velferdsarbeiderne faller det, etter mitt syn, på sin egen urimelighet. FO vil ikke stå sterkt med en utydelig utdanningspolitikk. Hvis vi skal bli tatt på alvor av myndighetene, må vi selvsagt ha en helhetlig politikk som tar utgangspunkt i bredden av medlemmenes interesser. Det betyr at FO må evne å forvalte både de behovene som er felles, og de som er ulike for utdanningene avslutter Ostling.

Forventninger til landsstyret

Anne Grønsund, som representerer seksjonsrådet for barnevernpedagoger i landsstyret, håper landsstyret kan samle seg om en tydeligere og mer offensiv plattform.

– Det å diskutere våre profesjoners ulike utfordringer i alle ledd, også på kongressen, er helt avgjørende for et profesjonsforbund. Med diskusjonen om sammenslåing vakende i bakgrunnen, er det prinsipielt viktig at kongressen slår fast at vi fortsatt skal ha fire forskjellig utdanninger, mener Grønsund.

Men er denne plattformen til hinder for å ta de diskusjonene?

– Det vil alltid være et spørsmål om hvor spesifikk en slik plattform skal være. Det som er viktigst for oss i seksjonsrådet er at den anerkjenner det profesjonsspesifikke og at den fastslår at FO skal være offensiv i forhold til utviklingen av våre fire utdanninger.

Sterke motkrefter

Landsstyrerepresentant Olav Sanness Vika har tidligere kritisert forbundsledelsen i harde ordelag for ikke å ivareta barnevernpedagogenes behov profesjonsutvikling.

Han mener flertallets kamp for en felles utdanningspolitikk bunner i et ønske om å slå sammen utdanningene.

– Myndighetene har signalisert en gjennomgang av alle helse- og sosialarbeiderutdanningene, og det kommer utspill om sammenslåing fra Høgskolen i Bodø. Samtidig ser vi at sterke krefter i forbundsledelsen motarbeider barnevernpedagogene i utdanningspolitikken. Det er nærliggende å tro at det er en sammenheng her, sier Sanness Vika.

Ullent FO

Han er skuffet over måten AU har håndtert den utdanningspolitiske plattformen på.

Svakheter i sosionom- og barnevernpedagogutdanningen er påpekt av både Befringutvalget og Rambølutvalget. Et profesjonsforbund må ta slike utfordringer svært alvorlig, mener landsstyrerepresentanten fra Vestfold.

– FO kan ikke bare fortsette å si at vi er gode nok, vi er generalister som kan jobbe på alle områder. Alle våre fag trenger å styrke sin fagidentitet. Hvis FO fortsetter å være ullen på dette, må vi som er opptatt av fagidentitet, finne oss andre kanaler, sier Sanness Vika.

Minimumskrav

Nå håper han å få med seg landsstyret på å utvikle plattformen slik at alle profesjonene føler seg ivaretatt.

– Utkastet fra AU gir landsstyret et dårlig utgangspunkt. Men det minste vi må få til er at plattformen gir rom til å diskutere utdanningene innhold og lengde. Det er absolutt minimum, og så får seksjonene og velferdsarbeiderutvalget jobbe videre med utdanningspolitikk i neste periode. Vi trenger en spesifikk politikk for hver profesjon, avlutter Sanness Vika.

På sidelinja

FOs faggruppe for medlemmer ansatt i høgskoler, universitet og forskningsinstitusjoner diskuterte utkastet til plattform 25. juni, med den politiske ledelsen til stede.

I protokollen heter det at «Vi ønsker også et nytt punkt vedrørende utdanningslengde i plattformen, for å synliggjøre utdanningslengde som et aktuelt virkemiddel å vurdere for de ulike utdanningene når de har særskilte utfordringer.»

Leder av FOs faggruppe for medlemmer ansatt i høgskoler og universitet, Inge Kvaran, er skuffet over at dette punktet ikke er tatt inn i plattformen. Han mener forbundet er i ferd med å havne på sidelinja i debatter der FO burde være sentral aktør.

Trenger en tydelig stemme

Når forslaget om å slå sammen sosionom- og barnevernpedagogutdanningen nå er fremmet igjen, må FO ha en klar og tydelig stemme, mener Kvaran.

– Jeg må si jeg er overrasket over at forbundslederen ikke sa klart og tydelig at en sammenslåing er helt uaktuelt. I stedet sa hun at forslaget er interessant. Med det tåkelegger hun hva FO egentlig mener. Det er veldig uheldig, sier Kvaran.

Ingen detaljerte føringer

FO-leder Randi Reese stiller seg undrende til at plattformen tolkes som en hindring for barnevernpedagogene.

– Det er enkelt å forklare hvorfor flertallet stemte ned mindretallsforslaget. Det handler bare om at vi ikke vil gi så detaljerte føringer. Det er helt opp til det nye landsstyret hvilke debatter de vil ta opp. Fra vår side ligger det ingen stoppere og heller ingen pålegg.

Feiltolkning

Hadde det ikke vært et poeng å åpne spesielt for å diskutere utdanningslengde, siden det har vært en såpass vanskelig debatt i denne perioden?

Det er ikke riktig av oss å gi så detaljerte føringer. Det må være en feiltolkning at landsstyret i neste periode ikke kan ta de diskusjonene de finner nødvendig. Der har jeg full tillit til at det nye landsstyret.

Barnevernpedagogene opplever at FO er utydelig som profesjonsforbund for dem og at profesjonene ikke er likestilte i forbundet. Hva tenker du om det?

– Barnevernpedagogene må få oppleve dette slik de opplever det. Men jeg mener det er en feiltolkning at den utdanningspolitiske plattformen hindrer noen diskusjoner. Jeg gjentar at vi ikke legger detaljerte føringer på det nye landsstyret, avslutter Reese.

Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere på kritikken fra barnevernpedagogene.

31.08.2010
08:37
16.12.2013 13:57